ெசலான் வங் *, Havelock City Mallஇல் அதன் <=ய ATM இயந்=ரத்ைத =றந்E ைவத்Eள்ளE

Share

Share

Share

Share

ெகா$ம்’ மத்)*ல் அைமந்0ள்ள பரபரப்பான Havelock City Mallஇல் ெசலான் வங்F*ன் ATM

இயந்)ரத்ைத )றந்0 ைவப்ப)ல் வங்F ெபKLதம் ெகாள்Fற0. ஒக்ேடாபர் 19, 2023 Wயாழன்

அன்Y நைடெபற்ற உத்)ேயாக[ர்வ ெதாடக்கWழாWல் )றந்0 ைவக்கப்பட்ட இந்த ATM,

ம)ப்’Lக்க வா\க்ைகயாளர்க]க்^ வச)யான மற்Yம் அ_கக்`\ய வங்Fச் ேசைவகைள

வழங்^வதற்கான பரந்த ATM வைலயைமப்ைப நாa b$வ0ம் Wரிdபaத்0ம் ெசலான்

வங்F*ன் உY)ப்பாட்ைட eர)நி)த்0வப்பaத்0Fற0. Havelock City Mallஇல் உள்ள ெசலான்

வங்F*ன் ATM, தைடயற்ற நி)ப் பரிவர்த்தைனகைள எளிதாக்^வதற்^ம், அைனவKக்^ம்

வங்F அgபவத்ைத ேமம்பaத்0வதற்கான அதன் அர்ப்பணிப்ைப எaத்0க்காட்aFற0.

ேமiம், நீ ங்கள் ஷாப்eங் ெசய்lம் ேபா0ம், உணவKந்0ம் ேபா0ம் அல்ல0 ெபா$0 ேபாக்^

அம்சங்களின் ேபா0ம் உங்கள் பணத்ைத Wைரவாகdம் எளிதாகdம் அ_^வதற்^ இ0

உதdம்.

TMC Negombo successfully hosts personal...
Capital TRUST Properties Wins 5-Star...
Lankem Agro Launches Nationwide Tree...
New Media Solutions wins two...
Pedro Estateஇல் அமைச்சர் தொண்டமானின் அத்துமீறல்...
වටවල වැවිලි පීඑල්සී නව සභාපති...
TikTok යාවත්කාලීන කරන ලද ප්‍රජා...
ஆசிய சர்வதேச அகாடமியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமொன்றை...
වටවල වැවිලි පීඑල්සී නව සභාපති...
TikTok යාවත්කාලීන කරන ලද ප්‍රජා...
ஆசிய சர்வதேச அகாடமியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமொன்றை...
CIC Holdings 2024 මූල්‍ය වර්ෂය...