நிறத்தின் பாரம்பரியம்: இலங்கையின் எல்லையற்ற இயற்கை சாயமிடும் பாரம்பரியம்

இலங்கையின் ஜவுளித் துறையில், இயற்கை சாயமிடுவதில் நீண்டகால வேரூன்றிய பாரம்பரியம் பல நூற்றாண்டுகளாக பரவி, நாட்டின் வளமான ஜவுளி பாரம்பரியத்துடன் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. நாட்டின் அபரிமிதமான பல்லுயிர் பலவகையான தாவரவியல் வளங்களை வழங்கியுள்ளது, இது ஆடைத் தொழிலுக்கு அத்தியாவசியமான இயற்கை நிறமிகளை வழங்குகிறது. மஞ்சள், இண்டிகோ மற்றும் Madder root ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட தெளிவான நிழல்கள் முதல் catechuவிலிருந்து பெறப்பட்ட மஞ்சள் வரை, இயற்கை சாயங்களில் இலங்கையின் பாரம்பரியம் அதன் ஜவுளி ஏற்றுமதியில் ஒரு முக்கிய அங்கமாக […]