ශ්‍රී ලාංකීය ලාඇඟලූම් ලාක්ෂේත්‍ර්ේ ලාාක්තක ලා්‍රම ලාාක ා්වය ලාවිබලං ලාැන්ව ලාILO GEAR වයනඩවටහන ලාාක්තක ලා්වේවයක ලානියු්ි්ේ ලාහනරවුම් ලාංකෂ ක ලාවනිටුහ් ලාාරයි

Share

Share

Share

Share

ඇඟළුම් කර්මාන්තය ශ්‍රී කාකා ස සමස ත නයනයන ෂ ත ‍ර ේ ිශාාකතම යාුව
නි යෝජනය කරන නතර මරට ශ්‍රම ලකකා යන් 0%කකට සසන්න ිරිසසෂ ඇඟළුම්
කර්මාන්තය හා සම්ලන්ධ වී සිටී. එ මන්ම ඇඟළුම් කර්මාන්තය මරට කාන්තා ස ා
නියුෂි යහි හැරවුම් කෂතය ල ට යත් න් න් මම කර්මාන්තයට සම්ලන්ධ වී සිටින
ශ්‍රම ලකකා යන් 8%කක ිරිසසෂ කාන්තා ශ්‍රමිකකිනන් න ලැිශනි. ඇඟුමම් කර්මාන්ත ේ
යාප්තියිය සමස මිමිකත කියායා න ස වා න් ත කා ව වී සිටි නාසිසක හා ‍රමීයය කාන්තා න්
ිශාාක ිරිසසකට මරට නයනයන සදායම් උත්යාදනයට දායක වීමට න ස වා කලා දුන්
නතර ඔවුන් ේ ජීිශත මූකයමය ා යන් සිශලක සැන්වීමටද ිශාාක දායකත් යෂ සැකසි..
ඇඟළුම් ෂ ත ‍ර ේ කාන්තා ශ්‍රම දායකත් ය මම කර්මාන්ත ේ ිරසාරල ක රහි
සෘජු ලකයාන ලැිශන් මම කාන්තා න් ත දුරටත් දැනු මන් සහ නිපු.තා න් සිශලක
සැන්වී ම් න ායතා දැිව දැිනන. ිශ ා ත යන්ම ඇඟුමම් කර්මාන්තය සශ්‍රිත කියායා න්
හි නියුතු කාන්තා එම කර්මාන්ත ේ කළමනාකාර. භූමිකකා න් තට සන යෑ ම්
න ායතා මම කර්මාන්ත ේ උන්නිය නු න් කටයුතු කළ යාර්ත යන්
ස.නා ක ේ නදිටන ිශය.
ිශ ා ත යන්ම ඇඟුමම් ෂ ත ‍ර ේ කාන්තා ශ්‍රමය සිශලක සැන්වීම සහහා ්‍රාස ත
ැඩසටහනෂ ජාතයන්තර මූකය සහ යෝීතතා සහ ජාතයන්තර කම්කු සාසම ේ
(ILO)සහා යන් දියත් වූ නතර මම ැඩසටහන Gender Equality and Returns (GEAR)
program කස නම් වූ නතර ඇඟළුම් කර්මාන්තාාකා සශ්‍රිත ස ා නියුෂ්න් ේ බසලසාධනය
නු මුණු කර ක්‍රියාත්මක වූ Better Work ැඩසටහන සමස සමසාමීය මම GEAR
ැඩසටහන ක්‍රියා ට නැාිශන. ඇඟළුම් ෂ ත ‍ර ේ කියායා හි නියුතු ස ිශකා න් ේ
ෘත්්ය න ප්තියෂතා න් ඉහළ නැාවී ම් නරමුිනන්, මම නියමු ැඩසටහන ඇඟලූම් කම්හල්
10 ෂ පුරා ක රියාත්මක කරන කද නතර ස ිශකා න් 106 ද නකු මම ැඩසටහන සමස
සම්ලන්ධිශය.
GEAR ැඩසටහ න් සාර්වක නිමා සනි වහන් කරමිකන් Vogue Tex, Orit Apparels සහ
Hela Clothing ින් මම ැඩසටහනට සහභාීත වූ න් ඇසයීම සහහා සහික
ය රදා නෝත්ස යෂ යබසියයදා යැ ැත්ිශින. ා රීකාාය ය ඇඟලූම් ෂ ත ත ර ේ කාන්තා න් නඟා
සි වවීමට සහ යෝීතතා යිසසරයෂ යෝත.ය කරමිකන්, උසත් සහ බුද්ධිමත් යරපුරෂ
නිර්මා.ය නු න් මහිදී කටයුතු කරන කදි. සහභාීත වූ න් නතර ඒකාලද්ධධ ඇඟලූම්
සාසම් සාසද ේ , කාකා ස ා යෝජකිනන් ේ සම් ම්කන ේ සහ කළමනාකර.
කාන්තා න් නි යෝජිතිනන් ඇතුළත් ිශය.
GEAR ැඩසටහන සමස සම්ලන්ධ මිකන් නදහස දැෂවූ කාෂසක ෝෂ සයතන ේ
චන්ිකා චතුරානි “මම මම සයතනය සමඟ සම්ලන්ධ වු ේ 2%20 ස ර් දී. ඒ ද්ධදි මම

සාමානය ඇඟලූම් ස ිශකා ෂ කස තමින කටයුතු ක ළ . නමුත් දැන් මම ිශධායක
නිකධාිසනියෂ කස මම සයතන ේ ස ය කරන ා. ඒ සම න්දී මට කාකුම ාෂිය
වු ේ GEAR ැඩසටහ නන් කැබුණු දැනුම සහ යන්නරය. ධනාත්මක සාකල්ය යායන් න්
මාන ද යාකා ත් නාදැන හිටිය මට මම ැඩසටහන තුළින් ධනාත්මක හිතන්න
යායකා දුන්නා.” යනු න් ඇය ඉතාමත් සඩම්ලර යන් ය රකාා කළාය.
ස හෝදර ස ක ය රජා සමඟ සහ යෝස යන් කටයුතු කරන සකාරය, ඔවුන් ේ ය රා න
හදුනාසන්නා සකාරය, ඉහළ නිකධාරීන් සමඟ සා ාදයෂ සාඩනසාසන්නා සකාරය සහ
නය ේ දැනුම සහ නත්දැය ම් සයතනික කටයුතු නු න් ඵකදායී යාදාසන්නා සකාරය
ැනි ැදසත් කු ණු GEAR ැඩසටහන තුළින් තමන් උසත් ැදසත් යාඩම් යාහියයෂ යැින
ඇය යැ බස ාය.
මම ැඩසටහන හා සම්ඉන්ධ වූ දුම්මකසූිසය ඔිසට්ස ඇයරල් සයතන ේ ස ය කරන
සදුනි සාජනා නදහස දෂ මිකන් “ මම 2%07 ස ර් මම සයතනයට සම්ලන්ධ වු ේ
Training line operator ක නකු ිශදිහට. ම්ක ම ේ යළමු කියායා . ඇඟලූම් නාා ේ
කියායා කට එද්ධදි ලා හෝ ිරිසසෂ ඒ සැන න තෂ ස ු න් සැකකු ා. නමුත් මම ම ේ
ජීිශතයට ාෂිමත් යදනමෂ දමා සත් ත මම කියායා නිසා. රටට ඩාකර් ස නන
ය රධානතම මාර්සයෂ න මහි කාටස කු කු වීමට කැීමම ඇත්තටම මට සතුටෂ.
GEAR ැනි ැදසත් ැඩසටහනකට ද මට සම්ලන්ධ න්න කැබු . මම කියායා ට
එෂවු. නිසා. නද න ිශට Training supervisor ක නකු කස ඉතාමත් සඩම්ලර යන්
කටයුතු කරන් න් මම ැඩසටහ නන් කැබු. ාෂිය නිසා.” යනු න් ඇය යැ බස ාය.
“මම මීයට සර 11 කට යර මම සයතනයට සම්ලන්ධ වු ේ Training machine operator
ක නකු ිශදිහට වු.ත් දැන් පුහුණු න නිත යාදන ිශධායක නිළධාිසනියෂ. ඇත් තන්ම
න ප්තිය ෂ ත ත ර ේ ලහුතරයෂ ඉන් න් කාන්තා න්. නමුත් ඒ නතිසන් නායකත් ය කරා
එන් න් නත ළාස සින. GEAR ැනි ැඩසටහන් තුළින් කාන්තා න් නායකත් යන් කරා
ඒමට දිිසසන් න ා. මම ැඩසටහන හරහා න ප්තිය මෘදු කුසකතා ර්ධනය වු.ා ේම ලය
නැතු ඉදිිසයට යන සහ ධනාත්මක සකල්ය ඇි කරසන්න සකාරය යායකා දුන්නා. ඒ
ේම කියායා ජීිශතය සහ යෞද්ධසලික ජීිශතයත් සමලක ය ත් ා සන යන්න GEAR
ැඩසටහන මට උදවු වු.ා. කාන්තා න් නනි ාර් යන්ම ම ැනි ැඩසටහන් කට
සහභාීත ිශය යුතු ල ත් ඒ හරහා නයට යැහැදිලි නනාසතයෂ උදාකරසත හැයා ල ත් මම
යායන්න කැමිින.” යනු න් උකු ක හළ සයතන ේ මයුමික ප්‍රියාියකා යැ මිය.
GEAR ැඩසටහන මියන් ඇඟලූම් ස ිශකා න්ට ඔවුන් ේ ය රසිය සහ නායකත්
භූමිකකා න්හි සාර්වකත් ය නු න් න ාය තාෂතිනක සහ නත් කුසකතා ිරළිලහ
නිපු.ත් ය කලා දින. ඉකෂකසත පුහුණු සැසි හරහා, සහභාිය න්නන් ේ සාස කෘික හා
සයතනික නස කම් යෝත.ය යාරීම, ස ත රීපුු ත සමානාත්මතා ය සමන්ත ර.ය යාරීම
සහ කාන්තා කුසකතා හඳුනා සැනීම, ය ර ර්ධනය යාරීම සහ රහ ා තලා සැනීම ය රuයාරීම සහහා කළමනාකු න් සමඟ සම්ලන්ධ වී ඇත. මීයට නමතර මම ැඩසටහන හරහා
කියායා ස වාන ේ ය රා යෝියක පුහුණු සහ පුහුණු සැසි සමඟ සම්ලන්ධ වී නායකිනන් කස

පුහුණු න්නන් ේ ිශා ාසය සාඩනැීතමට ැදසත් කාර්යභාරයෂ ඉ ව කර ඇි නතර,
ඔවුන් ේ කුසකතා ඩාත් ලකයෑම්සහසත කස භාිශතා යාරීමට සහ නඛේඩ ැිවදියුණු
යාරීමට ඔවුන්ට හැයා නු ඇ

Pedro Estateஇல் அமைச்சர் தொண்டமானின் அத்துமீறல்...
වටවල වැවිලි පීඑල්සී නව සභාපති...
TikTok යාවත්කාලීන කරන ලද ප්‍රජා...
ஆசிய சர்வதேச அகாடமியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமொன்றை...
CIC Holdings 2024 මූල්‍ය වර්ෂය...
HNB FINANCE invests in employee...
Evolza Appoints Visionary Leader Thareendra...
MAS Holdings and Ambercycle Partner...
HNB FINANCE invests in employee...
Evolza Appoints Visionary Leader Thareendra...
MAS Holdings and Ambercycle Partner...
உலகளாவிய பெருந்தோட்டத் தொழிலில் உலக முதல்வரான...